Daniel Porada - painting

„Angelo Vitae ” – in Latin Angel of Life. This painting touches on a very current problem in the world, i.e. Drought, water disappearance, and therefore life on every now and then larger areas affected by this tragedy. The main heroine of my story, Woman-Angel, seeing that people on Earth appear becoming helpless with a growing global problem, is set to help them. I descend to Earth and weeping wings irrigates cracked earth. Special thanks i want to give to the beautiful French model Melody which allowed me to use her image, and the excellent photographer Sylvio Testa whose photo with Melody became the inspiration to create painting.

 

She descended from the high heavens

terrified of the enormity of human anesthesia

and tears of regret began to run down from her wings

and watered the dead land

in the hope of resurrecting life

 

Daniel Porada painting malarstwo

 

„Angelo Vitae” – po łacinie Anioł Życia. Obraz ten dotyka bardzo aktualnego problemu na świecie, tj. Suszy, zanikania wody, a zatem i życia na co raz to większych obszarach dotkniętych tą tragedią. Główna bohaterka mojej historii, Anielica widząc, iż ludzie na Ziemii, wydają się stawać się bezradni z narastającym światowym problemem postawnawia im pomóc. Zstępuję na Ziemię i płaczącymi skrzydłami nawadnia spękanę ziemię. Szczególnie podziękowania kieruję tu do pięknej, francuskiej modelki Melody, która pozwoliła mi użyć swojego wizerunku, oraz do znakomitego fotografa Sylvio Testa, autora zdjęcia Melody, które stało się inspiracją do stworzenia obrazu.

 

Zstąpiła z niebios wysokich

przerażona ogromem ludzkiego znieczulenia

a łzy żalu poczęły spływać z jej skrzydeł

i poiły ziemię umarłą

w nadziei wskrzeszenia życia