Daniel Porada painting

„Themis” – oil/acrylic on board (80x100cm) 2021, AVAILABLE

This time the ever-active theme of „Themis”. Special thanks go to the very beautiful Italian model Nicole Vincenti, who allowed me to use her image, to the photographer Massimiliano Uccelletti (SHOOTOUT), the author of Nicole’s portrait, which became an inspiration to create the image, and to the talented poet Agata Kopeć who created a beautiful poem inspired by the image above, presented below;

How many iniquities she has weighed
This beautiful and dignified Lady ..
She who is righteous should be above the ages ..
Innocently yet alert
Judgments drawn by strings ..
Like a controlled puppet ..
Lady of the mighty of this world
So devoted ..
It weighs fertility ..
Neither the Absolute nor the Love in she
Still balancing between …
And scatters the bones ..
At random judgments by the ster of the hands
Invisible adjudicated…
As if in an amok ..
But scrupulously strokes
Strings..Interpreted..
On the other water ..
You have no option for consent …
Is she a Goddess ..?
A queen with her eyes closed by illusion
Is a chameleon of conformism
With…To her Soul the keys ..?
So colorful changeable
So colored
Where the wind blows from
Still ready to change..
A mute reproach She became
Despite the crown ..
A fiction of the Queen
In the illusion of her face and beautiful body …
And it still weighs
Settles judgments..
In relationship modes being
As the wide world …
Fire is still unquenchabled by water
Volcanoes of unworthy judgments
To Heaven she sends thunder …
And only divine… Not human
Justice, man is waiting …
Themis ..
In a curved but beautiful mirror
Between the laws
Constantly balances dignifiedly ..
And only those pistachios of gardens
Human hearts carried by dreams
Gives Hope.. Seems to be in vain
For satisfaction …

 

Daniel Porada painting malarstwo

 

Tym razem wiecznie aktulany temat „Temidy”. Szczególne podziękowania kieruję tu do bardzo pięknej włoskiej modelki Nicole Vincenti, która pozwoliła mi wykorzystać swój wizerunek, do Massimiliano Uccelletti(SHOOTOUT), autora porteru Nicole, który stał się inspiracją do stworzenia obrazu oraz do utalentowanej polskiej poetki Agata Kopeć, która stworzyła piękny wiersz inspirowany powyższym obrazem, prezentowany poniżej;

Ile nieprawości zważyła
Ta piękna i dostojna Pani..
Ta co sprawiedliwością winna być nad wiekami..
Niewinnie acz w skupieniu czujna
Wyroków pociąganych sznurkami..
Jak marionetka sterowana..
Możnych tego świata Dama
Tak oddana..
Waży płodostany..
Ani w niej Absolutu ani w niej Miłości
Wciąż balansuje pomiędzy..
I rozrzuca kości..
Chybił trafił wyroków sterem rąk
Niewidzialnych ferowanych..
Tak jakby w amoku..
Lecz skrupulatnie pociągnięciami
Sznurków..Odczytanych..
Bo gdy na szali Ogień
Z drugiej zaś woda..
Nie masz możliwości by nastała zgoda..
Czyż ona Boginią..?
Królową z zamkniętymi iluzją oczami
Czy kameleonem konformizmu
Z…Do jej Duszy kluczami..?
Tak barwnym zmiennym
Tak kolorowym
Tam skąd wiatr zawieje
Do zmiany wciąż gotowym..
Niemym wyrzutem się Ona stała
Pomimo korony..
Fikcją Królowej
W złudzie jej oblicza i pięknego ciała..
I wciąż waży
Rozstrzyga wyroki..
W trybach tkwiąc układów
Jako świat szeroki..
Ogień zaś wodą wciąż nieugaszony
Wulkanami niegodnych wyroków
Do Nieba śle gromy..
I jedynie boskiej.. Nie ludzkiej
Sprawiedliwości człek się doczekuje..
Temida..
W zakrzywionym acz pięknym zwierciadle
Pomiędzy prawami
Bezustannie dostojnie balansuje..
I tylko te pistacje ogrodów
Ludzkich serc niesionych przez marzenia
Dają Nadzieję.. Jakby płonną
Do zadośćuczynienia..